Budoucí čas – going to a will

Anglický budoucí čas a going to

Budoucí čas v angličtině s going to tvoříme pomocí tvarů slovesa to be s going to a infinitivem významového slovesa. Tento typ anglického budoucího čas Vyjadřuje plán osoby do budoucna, přičemž nezáleží na tom, zdali je plán realistický nebo ne. Vazba going to se rovněž používá pro vyjádření budoucnosti, pokud jsou jasně pozorovatelné příznaky budoucího děje (Př. It´s going to rain. – Bude pršet. – Mluvčí vyjadřuje blízkou odhadnutelnou budoucnost, protože např. vidí mraky..)

Příklady:

I’m going to Greece this summer. – Letos v létě pojedu do Řecka.

They’re going to have a good time. – Budou se bavit.

He is going to be happy. – Bude šťastný.

Při tvoření záporu postupujeme stejně jako u předchozího případu s tím rozdílem, že sloveso to be je v záporném tvaru.

Příklady:

He isn’t going to come to the cinema today. – Dnes nepřijde do kina.

It isn’t going to rain today. – Dnes nebude pršet.

They aren’t going to buy a new house. – Oni si nekoupí nový dům.

Otázky s going to tvoříme pomocí slovesa to be, které stojí před podmětem (Is he going to stay here?), going to a infinitivem slovesa. V doplňovacích otázkách musíme použít tázací výraz(What, who, where atd.) před slovesem to be (What are you going to do tonight?).

Příklady:

Is he going to buy that new house? –  Koupí si ten nový dům?

Is she going to come to the cinema today?

Are they going to play?

Krátké odpovědi s going to tvoříme pomocí slovesa to be.

Příklady:

No, i’m not.

No, she isn’t.

Yes, they are.

Going to může stejně jako will vyjadřovat předpovědi věcí, co se teprve stanou. Například, kdo vyhraje příští volby. Will se obecně používá pro vyjádření mluvčím neplánované budoucnosti  případně budoucnosti plánované v době promluvy (mluvčí se právě rozhodl něco udělat, použije tedy will). Vyjádření s will se rovněž používá pro sdělení názoru (I think, you’ll find the book very nteresting . Myslím, že tě ta kniha bude velmi zajímat.)

Příklady:

Barack Obama is going to be the next US president.

Henry is going to Harvard.

Chelsea is going to win the Champions League this year.

 

Vyjádření anglického budoucího času s will.

Kladné věty oznamovací s will se tvoří třemi způsoby:

  1. will+infinitiv významového slovesa bez to se používá k vyjádření nějaké nabídky

He’ll wash your car.

  1. Vyjádření budoucnosti provádíme pomocí slovesného tvaru will a infinitivu významového slovesa bez to

I’ll be a great footballer.

  1. Vyjádření rozhodnutí pomocí will.

I’ve only got one homework, so when i finish it, I’ll go out and go to the cinema with my friends.

Zápor se tvoří pomocí will not a infinitivu významového slovesa bez to, will not se zkracuje na won’t.

Příklady:

I won’t do that, it’s too dangerous.

They won’t buy that house.

He won’t go with us to the cinema.

Otázky tvoříme:

Použitím will, podmětu a infinitivu významového slovesa bez to.

She will sleep here tonight.

He will go with us.

V doplňovacích otázkách  je tázací výraz na začátku věty

Where will we meet them ?

Why will we live here ?

Krátké odpovědi s will tvoříme jen tvary will nebo will not, nikdy ne pomocí významového slovesa. V kladných odpovědích se vždy používá plný tvar, v záporných odpovědích se používá zkrácený tvar.

Will you go with me ? Yes, i will.

Will you be in the cinema tonight ? No, i won’t.