Anglické časy – Future continuous

Anglický budoucí čas jsme částečně pokryli v jednom z předešlých článků zaměřených na tuto část anglické gramatiky. Co vyjadřuje future continuous neboli budoucí čas průběhový? Tento budoucí čas vyjadřuje akci nebo činnost v určitý moment v budoucnosti. Akce začne před zmíněným momentem a bude dále pokračovat. Zní to srozumitelně? Možná moc ne, je určitě lepší vše vysvětlit na příkladech.

At 3 pm tomorrow, I will be watching TV. – Zítra ve tři hodiny se budu dívat na televizi. (Což tedy znamená, že se začnu dívat dříve, ale kolem třetí hodiny se budu určitě dívat a budu v této činnosti asi nějaký čas pokračovat.)

Při použití future continuous je často poměrně přesně vyjádřen moment v budoucnu, o kterém mluvíme a to pomocí časových určení jako at 10am, tomorrow, when you return. apod.

Příklady:

You will be waiting for her when her plane arrives.

I will be waiting for you when your bus arrives.

 

Tvorba future continuous

Tento budoucí anglický čas se tvoří podle následujícího vzoru:

Podmět (I, You, He, She..) + will + sloveso be + sloveso v přítomném čase ve tvrau  s koncovkou –ing (present participle)

Příklady:

I will be working tomorrow afternoon.

You will be watching TV in the evening.

He will be playing football.

She will not be having dinner at home.

 

V dřívějším příspěvku o budocuím čase jsme uvedli, že budoucnost lze vyjádřit i pomocí přítomného tvaru going to. Stejně tak lze tímto způsobem tvořit future continuous.

Příklad:

How I’m goint to be eating to lose 10 kilograms. – Jak budu jíst, abych shodil 10 kilogramů?

 

Aby toho nebylo málo, lze u budoucnosti mluvit ve formě aktivní, ale i pasivní (nebo spíše činné a trpné).

Příklady:

In the evening, Peter will be washing the dishes. – Večer bude Petr umývat nádobí.

In the evening, the dishes will be being washed by Peter. – Trochu krkolomně – Večer bude nádobí umýváno Petrem.

Výše uvedený příklad lze použít i s going to, ovšem v pasivní formě to už opravdu zní příliš komplikovaně.