Anglický minulý čas průběhový – Past continuous

Anglické časy jsou oblastí, se kterou má velká spousta studentů angličtiny poměrně velké problémy. S gramatickým tvořením anglických časů to není tak hrozné, zato s reálným použitím resp. Vyhodnocením, kdy který čas použít, je to už horší. Aby toho nebylo málo, angličtina je typická velkou spoustou výjimek a často je správné použití anglického času spíše otázkou osvojení nějaké ustálené fráze. V Našem miniseriálu pro příznivce bezplatné online angličtiny pokračujeme s anglickým minulým časem průběhovým.
Past continuous – (minulý čas průběhový) – vyjadřuje, že v určité době v minulosti byla nějaká osoba uprostřed děje či situace.Tvoříme jej tvarem minulého času slovesa to be a slovesa s koncovkou -ing.

Příklady:
I was running in the park in the morning.
They were watching a movie in the evening.

Zápor anglického minulého průběhového času tvoříme přidáním not za slovesa were nebo was, zkrácené tvary jsou pak wasn’t/weren’t.

Příklady:
He wasn’t paying attention
They weren’t playing with the ball.
It wasn’t raining outside.

Otázky v minulém čase průběhovém tvoříme pomocí was/were a slovesa s koncovkou -ing.

Příklady:
Was i sitting?
Were we playing?
Was she reading?

V doplňovacích otázkách stojí tázací výraz vždy na začátku věty.

Příklady:
Why was i sitting?
Where were we playing?
What was she reading?

Krátké odpovědi v minulém čase průběhovém tvoříme jen tvary was/were nebo jejich zápory, nikdy ne slovesem. V kladných krátkých odpovědích je vždy celý tvar, v záporných krátkých odpovědích se používá zkrácený tvar.

Příklady
Yes, i was.
No, she wasn’t.
Yes, they were.
No, they weren’t.
Was she reading ? Yes, she was.
Was i sitting ? Yes, i was.

EnglishWeb.cz = Angličtina online zdarma