Saint Patrick’s Day (bilingual reading)

Saint Patrick’s Day

Every year on March 17 St. Patrick’s Day is celebrated all over the world. Though this started as a Catholic holiday, millions of people continue to celebrate, either religious or not. In many countries, it’s a tradition for people to wear the colour green. 

 

Každý rok se 17. března po celém světě slaví den svatého Patrika. I přesto, že tento den začal jako křesťasnský svátek, milióny lidí jej slaví, věřící i nevěřící. V mnohých zemích je tradicí na sobě nosit zelenou barvu.

 

If they don’t wear anything green, then they might get pinched. Some people even wear a shamrock or clover and furthermore they decorate houses with them, that´s because the shamrock is a symbol for Saint Patrick. (St. Paddy or St. Patty for short). The shamrock is also the national symbol of Ireland.

 

Pokud nemají na sobě nic zeleného, tak je někdo může štípnout. Někteří lidé dokonce nosí trojlístek nebo jetel a navíc si jimi i zdobí domovy, to proto, že trojlístek je symbolem svatého Patrika. (St. Paddy nebo St. Patty ve zkratce) Čtyřlístek je take národním symbolem Irska.

 

Saint Patrick’s Day is a bank holiday in the Republic of Ireland and Northern Ireland, which often includes a parade and fireworks in larger cities, especially Dublin. Some of the largest celebrations, however, are in the USA. In New York City, there is a big parade every year, because so many Irish people moved there. Some cities, such as Chicago and Savannah, even dye their rivers, because they also have many Irish people. The White House has dyed their fountain green since 2009, possibly because of President Obama’s family history in Ireland.

 

Den svatého Patrika je v Irské republice a Severním Irsku státní svátek, který často ve velkých městech zahrnuje slavnostní průvod a ohńostroj, zvláště pak v Dublinu. Některé největší slavnosti jsou nicméně v USA. V New Yorku se koná velký slavnostní průvod, protože mnoho lidí z Irska se sem přestěhovali Některá další města, jako například Chicago nebo Savannah, dokonce barví řeky na zeleno, protože i zde bydlí mnoho lidí z Irska. Samotná fotnána Bílého domu od roku 2009 na den svatého Patrika tryská zeleně, to zřejmě proto, že prezident Obama má kořeny v Irsku.

 

That’s right, President Obama, the first African-American president, is also Irish-American!

Like Obama, millions of people in America call themselves Irish-American because someone in their ancestors came to America from Ireland and many still have an Irish name (like O’Brien). So, for these people, St. Patrick’s Day is a time to celebrate their own traditional history.

 

Přesně tak, prezident Obama, první afro-americký prezident, je zároveň ir-američan!

Stejně jako Obama, milióny lidí v Americe si říkají irští Američané právě proto, že někdo z jejich předků přišel do Ameriky z Irska a mnozí z nich mají pořád irské jméno (jako O’Brien). Takže, pro tyto lidi je svátek svatého Patrika příležitost oslavit svou tradiční historii.

 

At this time of year it is popular to eat bacon with cabbage and drink Irish beer, which many people dye green.

 

V tento čas roku je oblíbené jíst slaninu se zelím a pít irské pivo, které hodně lidí barví na zeleno.

 

Today, St. Patrick is one of the most important Irish saints and shamrocks are a symbol for Ireland and St. Patrick’s Day, a day of celebration all around the world. No matter your family history, take this day to enjoy yourself! Drink green beer or two, eat bacon with cabbage with your friends, and don’t forget to wear something green.

 

Dnes je svatý Patrik jeden z nejdůležitějších irských svatých a trojlístky jsou symbolem Irska a dne svatého Patrika, dnem, kdy se slaví po celém světě. Nezáleží na tom, jaký je váš rodokmen, užijte si tohoto dne naplno. Dejte si zelené pivo, najezte se slaninou se zelím s přáteli a nezapomeňte si vzít na sebe něco zeleného.

Bilingual reading by Oto Krága

Post navigation

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *